ELÁLLÁS JOGA

A vásárlót a  45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 20-28.§-ban meghatározott elállási joga illeti meg. (Kormányrendeletek)

A vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállási jog az áru átvételét követő 14 napon belül gyakorolható. Az írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Ha a vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (pl. postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Niagara System Kft, 4030 Debrecen, Mikepércsi út 132., e-mail: info@furdoszobanepper.hu Az elállás gyakorlásának céljából felhasználhatja a mellékelt nyilatkozat mintát is. A minta ide kattintva letölthető.

Az Önt megillető elállási jog indokolás nélkül gyakorolható.

A vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az árut a következő címre köteles vissza juttatni: Niagara System Kft, 4030 Debrecen, Mikepércsi út 132.

Az elállás joghatásai: Ha a vásárló eláll a szerződéstől haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

Azon többletköltség nem kerül visszatérítésre, amelyek amiatt merültek fel, hogy a vásárló az általunk felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja; visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vásárló semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön a terméket haladéktalanul, de légkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszajuttatni társaságunk részére. A visszaszállítás során keletkező esetleges sérülésekért a felelősség a vásárlót terheli.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli, abban az esetben is, hogyha a termék szállítási díj felszámítása nélkül került kiszállításra az Ön részére. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következik be.

Az elállás joga a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján olyan nem előre gyártott termékek esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Ennek megfelelően egyedi megrendelésű termékek esetében, ahol a termék legyártása vásárló igényei szerint történik az elállásjog gyakorlása kizárt.

Abban az esetben, ha gyakorolja elállási jogát és az Ön által megrendelt termékhez térítésmentesen egy másik terméket is átadunk (ajándékba adott termék) ezen térítésmentesen átadott terméket is köteles elállási jogának gyakorlása esetén visszaküldeni.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elállási jog csak olyan termékek vonatkozásában gyakorolható, amelyek összeszerelésre vagy más termékekkel egyesítésre nem kerültek. Amennyiben az általunk küldött termékek összeszerelésre kerültek elállási joga már nem gyakorolható, kizárólag a jótállási és szavatossági jogokat érvényesítheti.